„LAUDĂ SEMINŢELOR, CELOR DE FAŢĂ ŞI-N VECI TUTUROR” ediţia 2012

Proiect educativ

„LAUDĂ SEMINŢELOR, CELOR DE FAŢĂ ŞI-N VECI TUTUROR”

 desfăşurat în cadrul manifestărilor Festivalului Internaţional “Lucian Blaga”

EDIŢIA a VII-a, 2012

FAZA NAŢIONALĂ

 

Iniţiatori:

            Prof. Gheorghe Suciu, Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş

Prof. Şalapi Constantin, director Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş

Ing. ec. Viorica Genţiana Onişoru, bibliotecar Casa Corpului Didactic Alba

Scopul proiectului:

Stimularea şi valorificarea interesului elevilor şi cadrelor didactice faţă de opera unui scriitor şi filozof reprezentativ pentru literatura şi cultura română.

 

Coordonatorii proiectului:

–         Casa Corpului Didactic Alba

–         Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

–         Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş

 

Parteneri:

–         Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

–         Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

–         Consiliul Local al Municipiului Sebeş

–         Fundaţia Culturală “Lucian Blaga” Sebeş

 

Obiectiv general:

            Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii şi a operei marelui poet, dramaturg şi filozof  Lucian Blaga.

 

Obiective specifice:

1.      Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin:

–         Stimularea interesului elevilor pentru lectură;

–         Creşterea interesului faţă de lectura operei unui scriitor reprezentativ pentru literatura română;

–         Stimularea interesului elevilor pentru frecventarea bibliotecilor;

–         Stimularea creativităţii elevilor şi a cadrelor didactice prin realizarea de eseuri literare pe o temă dată;

–         Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a limbilor moderne prin realizarea de traduceri;

–         Realizarea unor schimburi de idei între elevi şi cadre didactice din diferite unităţi de învăţământ din ţară.

2.      Stimularea cercetării ştiinţifice în şcoli prin:

–         Familiarizarea cu diverse etape ale cercetării ştiinţifice (documentare, selectare bibliografie, realizare lucrări ştiinţifice cu temă prestabilită, etc.);

–         Participarea la o sesiune de comunicări de înalt nivel ştiinţific, inclusă într-un eveniment cultural semnificativ la nivel naţional;

3.      Stimularea creaţiei literare (poezie) în rândul elevilor şi cadrelor didactice, descoperirea, încurajarea şi mediatizarea  noilor talente.

4.      Conştientizarea părinţilor şi a comunităţii de calitatea muncii desfăşurate de elevi şi cadrele didactice.

Secţiuni:

–         Eseuri, critică şi istorie literară pe tema operei şi vieţii lui Lucian Blaga (elevi şi cadre didactice);

–         Traduceri (în limbile engleză, franceză sau germană)  a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi şi cadre didactice);

–         Creaţie literară – Poezie (elevi şi cadre didactice);

–         Artă plastică (elevi şi cadre didactice);

–         Informare-documentare (numai pentru elevi);

 

Participanţi:

Elevi şi cadre didactice din toată ţara (în secţiuni distincte pentru elevi şi pentru profesori).

 

Locul de desfăşurare:

CCD Alba şi Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş, Jud. Alba

 

 

Evaluarea proiectului:

–         Prin numărul de participanţi;

–         Impactul în rândul elevilor şi cadrelor didactice;

–         Calitatea lucrărilor primite;

–         Modul de reflectare în media;

–         CD-ul şi publicaţia realizată cu lucrări premiate.

 

 

 

 

Inspector Şcolar General                                              Director CCD Alba

Prof. Sandu Cornel                        Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

 

 

Coordonator de Proiect,

Prof. Suciu Gheorghe

 

de organizare şi desfăşurare a concursului

„Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!”

FAZA NAŢIONALĂ

 

Art. 1.  La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit şi face dovada achitării taxei de înscriere de 10 lei pentru elevi şi 20 lei pentru profesori.

Art. 2. Un concurent poate participa la oricâte secţiuni, dar numai cu o singură lucrare la fiecare secţiune şi cu achitarea taxei de participare pentru fiecare lucrare.

Art. 3. Pentru elevi şi cadre didactice se organizează secţiuni distincte.

Art. 4. La faza naţională, fiecare judeţ va trimite numai lucrările care au câştigat secţiunile de la faza judeţeană (câte o lucrare pentru fiecare secţiune), separat pentru elevi şi cadre didactice (adică maximum 9 lucrări dintr-un judeţ). Participarea la o secţiune nu este condiţionată de participarea la celelalte secţiuni.

Art. 5. Lucrările trimise la faza naţională vor respecta cu stricteţe precizările din Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 6. Pentru a intra în concurs, fiecare lucrare se trimite nesemnată, în plic sigilat şi fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu, pe lângă titlu, un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării). De asemenea, împreună cu plicul care conţine lucrarea, se va trimite şi un al doilea plic sigilat care conţine lucrarea pe CD, copie după chitanţa de achitare a taxei de participare şi datele de identificare ale autorului:

–          titlul lucrării;

–          motto-ul de pe lucrare;

–          numele şi prenumele autorului;

–          adresa completă;

–          număr de telefon (fix şi/sau mobil) şi  adresa de e-mail ale autorului (pentru a putea fi contactat);

–          unitatea de învăţământ (denumire, adresa, telefon/fax);

–          profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea, telefon, e-mail).

Pe plicul care conţine lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării şi secţiunea la care participă lucrarea (de exemplu: „Eseu – elevi” sau „Traducere – profesori”). Pe plicul care conţine datele de identificare se va specifica doar motto-ul şi „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poştei (adresa CCD Alba, timbru etc, dar nu se va scrie numele autorului).

Art. 7. Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor şi întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

Art. 8. Decernarea premiilor pentru ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3 de la faza naţională se va face în cadrul acţiunilor desfăşurate în Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, la Sebeş. La festival, în perioada 4 – 6 mai 2012, vor fi invitaţi numai elevii şi profesorii premiaţi. Din judeţele care au numai elevi premiaţi se va invita şi un profesor însoţitor, dintre profesorii îndrumători ai elevilor participanţi.

Art. 9. Lucrările trimise în concurs şi taxa de participare nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiaţi sau nu.

Art. 10. Organizatorii concursului naţional îşi rezervă dreptul de a edita o publicaţie care să conţină şi unele lucrări participante la concurs, sau fragmente din acestea. Publicaţia poate fi procurată de cei interesaţi de la CCD Alba.

Art. 11.  La nivelul fiecărui judeţ participant, Casa Corpului Didactic îşi poate stabili propriul regulament de desfăşurare sau poate prelua, cu modificările necesare, acest regulament. De asemenea, fiecare judeţ are libertatea de a-şi alege colaboratori şi sponsori şi de a-şi stabilii premiile pe care le acordă.

Art. 12. Casa Corpului Didactic a fiecărui judeţ are libertatea de a stabilii dacă organizează şi fază pe şcoală / localitate, sau numai faza judeţeană.

Art. 13. Lucrările pentru faza naţională vor fi trimise pe adresa CCD Alba (din antet). Odată cu lucrările, fiecare CCD va trimite şi o informare referitoare la modul de desfăşurare a proiectului în judeţ (colaboratori, datele de desfăşurare, regulamentul propriu, număr elevi participanţi, număr lucrări prezentate, număr profesori şi şcoli implicate etc).

Art. 14. Orice modificări care pot apare ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicaţi.

 

 

 

Inspector Şcolar General                                   Director CCD Alba

Prof. SANDU CORNEL                  Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

 

 

 

Coordonator de Proiect

Prof. SUCIU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

Precizări privind secţiunile concursului

 

1.      Nu se admit în concurs lucrările prezentate la ediţia anterioară, indiferent dacă ele au fost premiate sau nu.

2.      Nu se admit lucrări colective (cu 2 sau mai mulţi autori).

3.      Toate lucrările trimise (cu excepţia celor de la secţiunea Arte plastice) vor fi tehnoredactate pe calculator, cu următoarele caracteristici:

§         Format pagină A4;

§         Margini: stânga – 2,5 cm; sus, jos şi dreapta – 2 cm;

§         Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ş, ţ);

§        Font Arial, mărime font 12, spaţire la un rând;

4.      Pentru participare la secţiunea Eseu, critică şi istorie literară, autorii vor trimite o lucrare originală de 3 – 7 pagini, care să se refere strict la opera şi/sau viaţa lui Lucian Blaga. Autorul, conform legislaţiei în vigoare, răspunde în faţa legii de cele scrise în lucrare în ceea ce priveşte plagiatul sau orice altă formă de atingere a legii drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicaţi în eventualele litigii.

5.      Pentru participare la secţiunea Creaţie literară – Poezie, autorii vor trimite minim 3, maxim 5 poezii originale, nepublicate în volum de autor sau colectiv.

6.      Pentru participare la secţiunea Traduceri, autorii vor trimite o lucrare care să conţină traducerile a 3 poezii sau a unui text de 2 – 3 pagini din scrierile lui Lucian Blaga. În plicul cu lucrarea se va introduce şi versiunea în limba română a poeziilor sau textului tradus, cu specificarea bibliografică a volumului din care au fost luate. Traducerea celor 3 poezii se va face într-o singură limbă modernă.

7.      Pentru participarea la secţiunea Informare-documentare, elevii trebuie să prezinte o bibliografie cuprinzând titluri din opera lui Lucian Blaga sau titluri de lucrări cu referinţe critice la opera sau viaţa lui Lucian Blaga. Bibliografia trebuie să conţină, pe lângă informaţiile specifice (autor, titlu, loc apariţie, editură, an) şi informaţii (denumire, adresa, telefon) privind biblioteca în care a fost găsită cartea respectivă (biblioteca şcolii, biblioteca publică, biblioteca personală, biblioteca altei persoane etc).

§          Bibliografia se va trimite în 2 exemplare, în două plicuri diferite, cu acelaşi motto: un exemplar fără bibliotecile în care se găseşte cartea respectivă, iar al doilea cu bibliotecile în care se găseşte cartea respectivă, specificând pe plicuri, pe lângă motto, şi „Informare-documentare cu biblioteci” sau „Informare-documentare fără biblioteci”. De asemenea se va trimite şi un al 3-lea plic care conţine datele de identificare ale autorului (conform Art. 6 din Regulament)

§          Comisia de jurizare îşi rezervă dreptul de a verifica telefonic existenţa unui anumit titlu în biblioteca indicată. În cazul introducerii unor titluri copiate din alte bibliografii, fără a exista în biblioteca indicată, bibliografia respectivă v-a fi descalificată automat.

§          Dacă un titlu este găsit de către elev în mai multe biblioteci (cu aceleaşi date de apariţie), el este dat o singură dată în bibliografie dar la biblioteca de provenienţă se trec toate bibliotecile în care au fost găsite cărţi cu datele respective.

§          Pentru lucrări monografice, ortografia recomandată este:

Numele (autorului), Prenumele. Titlul: Subtitlul (Italic sau subliniat). Locul apariţiei: Editura, Anul apariţiei. (de exemplu: BLAGA, Lucian. Ce aude unicornul. Bucureşti: Minerva, 1975, 216 p.)

§          Pentru articole din periodice, ortografia recomandată este:

NUMELE autorului (cu majuscule), Prenumele. Titlul Articolului (italic sau subliniat). În: Titlul periodicului, Anul de vârstă,  Anul de apariţie, Numărul de ordine al periodicului, paginile unde se găseşte articolul. (de exemplu: DUNA, Ion. Lucian Blaga: Paradis în destrămare. În: Limba şi literatura română, XXIII, 1994, Nr. 1, p. 32-34.)

§          Acolo unde este cazul, se vor folosi abrevierile uzuale:

[ S.l.] (sine loco) în cazul  absenţei locului de editare;

[s.n.] (sine nomine) în cazul absenţei editurii;

[s.a.] (sine anno) în cazul absenţei anului de apariţie.

8.      Pentru participarea la secţiunea Arte plastice,  elevii şi cadrele didactice vor trimite câte o singură lucrare, fără elemente de identificare (cu motto-ul scris pe verso). Toate modurile de exprimare plastică sunt permise (grafică: cărbune, grafit, tuş; pictură: acuarelă, ulei, acrilic, guaşă; sculptură; ceramică; instalaţie; colaj; fotografie; tehnici mixte etc). Fiecare lucrare va fi însoţită de motto, diferit de versurile sau alte scrieri ale lui Lucian Blaga care au inspirat realizarea plastică. Versurile sau scrierile care l-au inspirat pe artist vor fi ataşate lucrării. Datele de identificare se vor trimite în alt plic sigilat (conform Art. 6 din Regulament).

 

 

 

 

ANEXA 2

Precizări privind criteriile de jurizare

 

Secţiunea Eseu, critică şi istorie literară

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

1.      Elemente de tematică şi conţinut ;

2.      Elemente de substanţialitatea interpretării operei lui Blaga;

3.      Elemente de originalitate;

4.      Calitatea exprimării literare (organizarea şi succesiunea logică a ideilor, coerenţa textului, sublinierea ideilor prin construcţia paragrafelor, echilibrul între ideile principale şi secundare etc);

5.      Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate eseului argumentativ sau critic, nuanţarea exprimării, relaţia între idei şi argumente  etc);

6.      Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);

7.      Utilizarea aparatului ştiinţific (bibliografic);

8.      Aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie etc).

 

Secţiunea Traduceri

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

 1. Profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezia sau textul ales;
 2. Dificultatea limbajului utilizat în poezia sau textul ales;
 3. Echivalenţă stilistică utilizată;
 4. Redarea cât mai fidelă a conţinutului şi mesajului poetic;
 5. Talentul literar al traducătorului (redarea atmosferei poetice, a muzicalităţii versurilor şi a ideilor filosofice);
 6. Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);
 7. Calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, spaţii după semnele de punctuaţie etc).

 

Secţiunea DOCUMENTARE-INFORMARE

La jurizarea lucrărilor se vor acorda puncte pentru:

§         fiecare titlu bibliografiat;

§         fiecare bibliotecă menţionată;

Se vor penaliza următoarele aspecte:

§         inversare nume cu prenume autor;

§         încadrare greşită la literă;

§         încadrare greşită la vedetă;

§         lipsă virgulă între nume şi prenume;

§         lipsă punct după vedetă (autor);

§         vedetă fără majusculă;

§         lipsă înclinare sau subiniere a titulului;

§         scrierea greşită a titlului;

§         lipsă punct după titlu;

§         lipsa locului apariţiei sau „Sine loco” [S.l.] (cu s mare şi l mic);

§         [s.l.]  (cu s mic);

§         lipsă punctuaţie („:” sau virgulă) între locul apariţiei şi editură;

§         inversare locul apariţiei şi editură;

§         lipsă virgulă după editură;

§         scrierea greşită a editurii;

§         lipsă editură sau „sine nomine” [s.n.];

§         lipsă an apariţie sau „sine anno” [s.a.].

 

Secţiunea ARTE PLASTICE

La jurizarea lucrărilor se vor avea în vedere două aspecte esenţiale:

§         realizarea strict artistică a lucrării (realizare tehnică, originalitate etc);

§         concordanţa între mesajul versurilor sau a textului ales şi redarea acestuia în limbaj plastic.

 

Secţiunea CREAŢIE – poezie

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

 1. Elemente de tematică şi conţinut ;
 2. Profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezie;
 3. Elemente de originalitate;
 4. Calitatea exprimării literare (utilizarea elementelor stilistice, melodicitatea versurilor, măsură etc);
 5. Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate, nuanţarea exprimării  etc);
 6. Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);
 7. Aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie etc).

 

Coordonator de Proiect,

Prof. SUCIU GHEORGHE

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a concursului

„Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!”

FAZA JUDEŢEANĂ

 

Art. 1.  Concursul are două faze: faza pe judeţ şi faza pe şcoală. La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit.

Art. 2. Un concurent poate participa la oricâte secţiuni, dar cu o singură lucrare la o secţiune.

Art. 3. Pentru elevi şi cadre didactice se organizează secţiuni distincte.

Art. 4. La faza judeţeană, fiecare şcoală va trimite numai lucrările care au câştigat secţiunile de la faza pe şcoală (câte o lucrare pentru fiecare secţiune), separat pentru elevi şi separat pentru cadre didactice (adică maximum 9 lucrări dintr-o şcoală). Participarea la o secţiune nu este condiţionată de participarea la celelalte secţiuni.

Art. 5. Lucrările trimise la faza judeţeană vor respecta cu stricteţe precizările din Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 6. Pentru a intra în concurs, fiecare lucrare se trimite nesemnată, în plic sigilat şi fără elemente de identificare (fără numele expeditorului, şcoala, localitatea etc), dar purtând obligatoriu, pe lângă titlu şi un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării). De asemenea, împreună cu plicul care conţine lucrarea, se va trimite şi un al doilea plic sigilat care conţine lucrarea pe suport magnetic (dischetă sau CD) şi datele de identificare ale autorului:

–          titlul lucrării;

–          motto-ul de pe lucrare;

–          numele şi prenumele autorului;

–          adresa completă;

–          număr de telefon (fix şi/sau mobil) şi  adresa de e-mail ale autorului (pentru a putea fi contactat);

–          unitatea de învăţământ (denumire, adresa, telefon/fax);

–          profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea).

Pe plicul care conţine lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării şi secţiunea la care participă lucrarea (de exemplu: „Eseu elevi” sau „Traducere profesori”). Pe plicul care conţine datele de identificare se va specifica doar motto-ul şi „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poştei (adresa CCD Alba, timbru etc).

Art. 7. Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor şi întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

Art. 8. Decernarea premiilor de la faza judeţeană pentru ocupanţii locurilor 1, 2, 3 şi menţiune se va face în cadrul festiv.

Art. 9. Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.

Art. 10. Organizatorii concursului judeţean îşi rezervă dreptul de a edita o revistă care să conţină şi unele lucrări participante la concurs, sau fragmente din acestea. Revista poate fi procurată de cei interesaţi de la CCD Alba.

Art. 11.  Fiecare şcoală participantă, îşi poate stabili propriul regulament de desfăşurare sau poate prelua, cu modificările de rigoare, acest regulament. De asemenea, fiecare şcoală are libertatea de a-şi alege colaboratori şi sponsori şi de a-şi stabilii premiile pe care le acordă.

Art. 12. Lucrările pentru faza judeţeană vor fi trimise pe adresa CCD Alba (din antet). Odată cu lucrările, fiecare şcoală va trimite şi o informare referitoare la modul de desfăşurare a proiectului în şcoală (colaboratori, datele de desfăşurare, regulamentul propriu, număr elevi participanţi, număr lucrări prezentate, număr profesori implicaţi etc).

Art. 13. Orice modificări care pot apare ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicaţi. Pentru orice informaţii sau precizări suplimentare contactaţi CCD Alba.

 

 

 

Inspector Şcolar General                                              Director CCD Alba

Prof. Sandu Cornel                Prof. Deák-Székely Szilárd Levente

 

 

 

Coordonator de Proiect

Prof. SUCIU GHEORGHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

Precizări privind secţiunile concursului

 

1.      Nu se admit în concurs lucrările prezentate la ediţia anterioară, indiferent dacă ele au fost premiate sau nu.

2.      Toate lucrările trimise (cu excepţia celor de la secţiunea Arte plastice) vor fi tehnoredactate pe calculator, cu următoarele caracteristici:

§         Format pagină A4;

§         Margini: stânga – 2,5 cm; sus, jos şi dreapta – 2 cm;

§         Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ş, ţ);

§        Font Arial, mărime font 12, spaţiere la un rând;

3.      Pentru participare la secţiunea Eseu, critică şi istorie literară, autorii vor trimite o lucrare originală de 3 – 7 pagini, care să se refere strict la opera şi/sau viaţa lui Lucian Blaga. Autorul, conform legislaţiei în vigoare, răspunde în faţa legii de cele scrise în lucrare în ceea ce priveşte plagiatul sau orice altă formă de atingere a legii drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicaţi în eventualele litigii.

4.      Pentru participare la secţiunea Traduceri, autorii vor trimite o lucrare care să conţină traducerile a 3 poezii sau a unui text de 2 – 3 pagini din scrierile lui Lucian Blaga. În plicul cu lucrarea se va introduce şi versiunea în limba română a poeziilor sau textului tradus, cu specificarea bibliografică a volumului din care au fost luate. Traducerea celor 3 poezii se va face într-o singură limbă modernă.

5.      Pentru participarea la secţiunea Informare – documentare, elevii trebuie să prezinte o bibliografie cuprinzând titluri din opera lui Lucian Blaga sau titluri de lucrări cu referinţe critice la opera sau viaţa lui Lucian Blaga. Bibliografia trebuie să conţină pe lângă informaţiile specifice (autor, titlu, loc apariţie, editură, an) şi informaţii (denumire, adresa, telefon) privind biblioteca în care a fost găsită cartea respectivă (biblioteca şcolii, biblioteca publică, biblioteca personală, biblioteca altei persoane etc).

§   Bibliografia se va trimite în 2 exemplare, în două plicuri diferite, cu acelaşi motto: un exemplar fără bibliotecile în care se găseşte cartea respectivă, iar al doilea exemplar cu bibliotecile în care se găseşte cartea respectivă, specificând pe plicuri, pe lângă motto, şi „Informare-documentare cu biblioteci” sau „Informare-documentare fără biblioteci”. De asemenea se va trimite şi un al 3-lea plic care conţine datele de identificare ale autorului (conform Art. 6 din Regulament)

§   Comisia de jurizare îşi rezervă dreptul de a verifica telefonic existenţa unui anumit titlu în biblioteca indicată. În cazul introducerii unor titluri copiate din alte bibliografii, fără a exista în biblioteca indicată, bibliografia respectivă v-a fi descalificată automat.

§   Dacă un titlu este găsit de către elev în mai multe biblioteci (cu aceleaşi date de apariţie), el este dat o singură dată în bibliografie dar la biblioteca de provenienţă se trec toate bibliotecile în care au fost găsite cărţi cu datele respective.

§   Pentru lucrări monografice, ortografia recomandată este:

Numele (autorului), Prenumele. Titlul: Subtitlul (Italic sau subliniat). Locul apariţiei: Editura, Anul apariţiei. (de exemplu: BLAGA, Lucian. Ce aude unicornul. Bucureşti: Minerva, 1975, 216 p.)

§   Pentru articole din periodice, ortografia recomandată este:

NUMELE autorului (cu majuscule), Prenumele. Titlul Articolului (italic sau subliniat). În: Titlul periodicului, Anul de vârstă,  Anul de apariţie, Numărul de ordine al periodicului, paginile unde se găseşte articolul. (de exemplu: DUNA, Ion. Lucian Blaga: Paradis în destrămare. În: Limba şi literatura română, XXIII, 1994, Nr. 1, p. 32-34.)

§   Acolo unde este cazul, se vor folosi abrevierile uzuale:

[ S.l.] (sine loco) în cazul  absenţei locului de editare;

[s.n.] (sine nomine) în cazul absenţei editurii;

[s.a.] (sine anno) în cazul absenţei anului de apariţie.

6.      Pentru participarea la secţiunea Arte plastice,  elevii şi cadrele didactice vor trimite câte o singură lucrare, fără elemente de identificare (cu motto-ul scris pe verso). Toate modurile de exprimare plastică sunt permise (grafică: cărbune, grafit, tuş; pictură: acuarelă, ulei, acrilic, guaşă; sculptură; ceramică; instalaţie; colaj; fotografie; tehnici mixte etc). Fiecare lucrare va fi însoţită de motto, diferit de versurile sau alte scrieri ale lui Lucian Blaga care au inspirat realizarea plastică. Versurile sau scrierile care l-au inspirat pe artist vor fi ataşate lucrării. Datele de identificare se vor trimite în alt plic sigilat (conform Art. 6 din Regulament).

 

 

 

 

ANEXA 2

Precizări privind criteriile de jurizare

 

Secţiunea Eseu, critică şi istorie literară

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

1.      Elemente de tematică şi conţinut ;

2.      Elemente de substanţialitatea interpretării operei lui Blaga;

3.      Elemente de originalitate;

4.      Calitatea exprimării literare (organizarea şi succesiunea logică a ideilor, coerenţa textului, sublinierea ideilor prin construcţia paragrafelor, echilibrul între ideile principale şi secundare etc);

5.      Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate eseului argumentativ sau critic, nuanţarea exprimării, relaţia între idei şi argumente  etc);

6.      Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);

7.      Utilizarea aparatului ştiinţific (bibliografic);

8.      Aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie etc).

 

Secţiunea Traduceri

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

 1. Profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezia sau textul ales;
 2. Dificultatea limbajului utilizat în poezia sau textul ales;
 3. Echivalenţă stilistică utilizată;
 4. Redarea cât mai fidelă a conţinutului şi mesajului poetic;
 5. Talentul literar al traducătorului (redarea atmosferei poetice, a muzicalităţii versurilor şi a ideilor filosofice);
 6. Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);
 7. Calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, spaţii după semnele de punctuaţie etc).

Secţiunea DOCUMENTARE-INFORMARE

La jurizarea lucrărilor se vor acorda puncte pentru:

§         fiecare titlu bibliografiat;

§         fiecare bibliotecă menţionată;

Se vor penaliza următoarele aspecte:

§         inversare nume cu prenume autor;

§         încadrare greşită la literă;

§         încadrare greşită la vedetă;

§         lipsă virgulă între nume şi prenume;

§         lipsă punct după vedetă (autor);

§         vedetă fără majusculă;

§         lipsă înclinare sau subiniere a titulului;

§         scrierea greşită a titlului;

§         lipsă punct după titlu;

§         lipsa locului apariţiei sau „Sine loco” [S.l.] (cu s mare şi l mic);

§         [s.l.]  (cu s mic);

§         lipsă punctuaţie („:” sau virgulă) între locul apariţiei şi editură;

§         inversare locul apariţiei şi editură;

§         lipsă virgulă după editură;

§         scrierea greşită a editurii;

§         lipsă editură sau „sine nomine” [s.n.];

§         lipsă an apariţie sau „sine anno” [s.a.].

 

Secţiunea ARTE PLASTICE

La jurizarea lucrărilor se vor avea în vedere două aspecte esenţiale:

§         realizarea strict artistică a lucrării (realizare tehnică, originalitate etc);

§         concordanţa între mesajul versurilor sau a textului ales şi redarea acestuia în limbaj plastic.

 

Secţiunea CREAŢIE – poezie

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

 1. Elemente de tematică şi conţinut ;
 2. Profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezie;
 3. Elemente de originalitate;
 4. Calitatea exprimării literare (utilizarea elementelor stilistice, melodicitatea versurilor, măsură etc);
 5. Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate, nuanţarea exprimării  etc);
 6. Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);
 7. Aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie etc).

 

Coordonator de Proiect,

Prof. SUCIU GHEORGHE

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE

2012

 

 

Perioada

Activitatea

Loc de desfăşurare

Organism de implementare

FAZA JUDEŢEANĂ

ianuarie 2012 Lansarea proiectului Alba Iulia ISJ şi CCD Alba, MECTS

CCD-uri din ţară

până în 30 martie 2012 (data poştei); Trimiterea lucrărilor la CCD-ul  din reşedinţa de judeţ Alba Iulia şi în reşedinţele de judeţ CCD Alba

CCD-urile din ţară

4– 6 aprilie 2012 Jurizarea lucrărilor Alba Iulia şi în reşedinţele de judeţ CCD Alba

CCD-urile din ţară

11 aprilie 2012 Premierea câştigătorilor pe judeţ, vernisarea expoziţiei de artă plastică Alba Iulia CCD Alba,

ISJ Alba

 

FAZA NAŢIONALĂ

6 februarie 2012 Lansarea proiectului Alba Iulia,

Bucureşti

CCD şi ISJ Alba

MECTS

până în 13 aprilie 2012 (data poştei); Trimiterea lucrărilor la CCD Alba   CCD-urile din ţară
18 – 23 aprilie 2012 Jurizarea lucrărilor Centrul Cultural „L. Blaga” Sebeş CCD Alba,

ISJ Alba

24 aprilie  – 3 mai 2012 Realizarea diplomelor, ecusoanelor şi organizarea participării la festival Alba Iulia CCD Alba
2 – 7  mai 2012 Organizarea expoziţiei  cu lucrările premiate la faza naţională Centrul Cultural „L. Blaga” Sebeş CCD Alba

 

4 – 6 mai 2012

(în cadrul Festivalului);

Premierea lucrărilor în cadrul Festivalului Internaţional L. Blaga Sebeş CCD Alba

Centrul Cultural Sebeş

Iunie-iulie 2012 Publicarea revistei cu lucrările premiate Alba Iulia CCD Alba

 

 

Coordonator de Proiect,

Prof. Suciu Gheorghe

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: